mardiniletisimgazetesi mardin iletişim gazetesi mardin iletisim gazetesi
 
Mardin İl Jandarma Komutanlığı - Mardin iletisim Gazetesi
ANASAYFAYA DÖN
21 Eylül 2012 Cuma Saat 09:32
Mardin İl Jandarma Komutanlığı

İHALE İLANI
MARDİN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Mardin İl Jandarma Komutanlığına Bağlı (11) Merkezde Bakım ve Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası    : 2012/131740            1-İdarenin
a) Adresi      : Diyarbakırkapı Mah. 191'inci Yayla Sk. No:19/1 47100 MARDİN         MERKEZ/MARDİN
b) Telefon ve faks numarası   : 4822123942 - 4822132642
c) Elektronik Posta Adresi    : JANDARMA.GOV.TR
ç) İhale dokümanının görülebileceği           internet adresi     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı    : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye          EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale         dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer     : Dargeçit İlçe J.K.lığı, Pirinçlik J.Krk.K.lığı, Cevizlik J.Krk.k.lığı,         Yüceli J.Krk.K.lığı, Mazıdağı İlçe J.K.lığı, Aksu J.Krk.K.lığı,          Evciler J.Krk.K.lığı, Midyat İlçe J.K.lığı, Şenköy J.Krk.K.lığı,         Yayvantepe J.Krk.K.lığı, Yeşilli İlçe J.K.lığı
c) İşe başlama tarihi    : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer          teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi      : Yer tesliminden itibaren 25 (Yirmibeş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer     : Diyarbakır Kapı Mah. 191'inci Yayla Sok. No:19/1 Mardin Merkez         Mardin İl Jandarma Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı
b) Tarihi ve saati     : 28.09.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair Resmi Gazetede 11.06.2011 tarihinde 27961 sayı ile yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin ekinde bulunan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi"nin (A) ALT YAPI İŞLERİ XVIII GRUBU veya (B) ÜSTYAPI(BİNA) İŞLERİ III GRUBU veya her türlü bakım ve onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği veya Mimarlık diplomalarından herhangi biri
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mardin İl Jandarma Komutanlığı Lojistik Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mardin İl Jandarma Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1     BASIN NO : 407

GAZETE SAYFALARI

RESMİ İLANLAR
SONDAKİKA HABERLER!

GÜNÜN GAZETESİ
YAZARLAR     ÇOK OKUNANLAR
ÇOK OKUNANLAR

İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
03:23 05:15 12:34 16:23 19:34 21:10
  02 Ağustos 2014 01:27 Anasayfam Yap Favorilerime Ekle İletişim Künye Ziyaretçi Defteri Sitene Ekle
milhaber – mil
Reklam - İletişim - İnsan Kaynakları - Yayın İlkeleri - MOBİL
Tüm Hakları Saklıdır © 2004-2011 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.