1. Hudut Tabur Komutanlığı’ndan

Yayınlanma Tarihi :

basın ilan kurumu~1. HUDUT TABUR KOMUTANLIĞI HUDUT KARAKOLLARI VE BÖLÜK MERKEZLERİNDE

BULUNAN KOMPANZASYON VE ANA DAĞITIM PANOLARININ YENİLENMESİ VE

REGÜLATÖR ALINMASI 70.MKNZ.P.TUG. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

1’İNCİ HUDUT TABUR KOMUTANLIĞI HUDUT KARAKOLLARI VE BÖLÜK MERKEZLERİNDE BULUNAN KOMPANZASYON VE ANA DAĞITIM PANOLARININ YENİLENMESİ VE REGÜLATÖR ALINMASI alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                            : 2014/83139

1-İdarenin

 1. a) Adresi     : İSTASYON MAHALLESİ 1 NCI CAD. 1 47066 MARDİN        MERKEZ/MARDİN
 2. b) Telefon ve faks numarası   : 4822151955 – 4822152832
 3. c) Elektronik Posta Adresi   : hduran@kkk.tsk.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhaie konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı      : 1’İNCİ HUDUT TABUR KOMUTANLIĞI HUDUT         KARAKOLLARI MERKEZLERİNDE BULUNAN         KOMPANZASYON VE ANA DAĞITIM PANOLARININ         YENİLENMESİ VE REGÜLATÖR ALINMASI İÇİN 4(DÖRT)        KALEM MALZEME ALIMI.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde         bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri                                            : İHTİYAÇ VE TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİNDE         BELİRTİLEN 1’İNCİ HUDUT TABUR KOMUTANLIĞINA        (CİZRE/ŞIRNAK) AİT HUDUT KARAKOLU/HUDUT BÖLÜK        MERKEZLERİNE MONTAJLI OLARAK TESLİM         EDİLECEKTİR.
 2. c) Teslim tarihi                                          : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP 30(OTUZ)        TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer                                      : 70’İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAYI İHALE KOMİSYON        BAŞKANLIĞI ARTUKLU/MARDİN
 2. b) Tarihi ve saati                                       : 18.08.2014 -10:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1.  Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdiki imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı ait yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı 70’İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAYI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ARTUKLU/MARDİN adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak İndirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 70’İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAYI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ARTUKLU/MARDİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

Basın No: