4 kalem meyve sebze (40000 kg Armut, 85000 kg, Elma, 30000 kg Ayva,80000 kg Havuç) alımı

Yayınlanma Tarihi :
basın ilan kurumu4 kalem meyve sebze (40000 kg Armut, 85000 kg, Elma, 30000 kg Ayva,80000 kg Havuç) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır

İhale Kayıt Numarası                   : 2014/101936
1-İdarenin
a) Adresi                       : İSTASYON MAHALLESİ 1 NCI CAD. 1 47066 MARDİN                       MERKEZ/MARDİN
b) Telefon ve faks numarası               : 4822151955-4822152832
c) Elektronik Posta Adresi               : Tug70mknzp@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)                   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 -İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı              : 40.000 kg. Armut, 85.000 kg.Elma, 30.000 kg. Ayva, 80.000                       kg. Havuç
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                                  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri                    : Alım konusu mallar 70 inci Mknz.P.Tug.K.lığı (Mardin); a.LYM. A.liği depoları/MARDİN b. 4 üncü Hd.A.K.Iığı/ KIZILTEPE c. 3 üncü Hd.Tb.K.lıgı / ŞENYURT    (Kızıltepe-Şenyurt aynı araçla taşınabilir.) d. 2 nci Hd.Tb.K.lıgı/ NUSAYBİN olmak üzere yüklenici tarafından kapalı kasa araçlar ile teslim edilecektir. Yüklenici getirdiği malları, muayenesinin LYM.A.liği depolarında yapılmasını müteakip  dökümü yapılan yerlere, birliklerin Mut.Nöb.Astsb. veya İaşe İkm.Astsb.ları refakatinde götürecektir.
c) Teslim tarihi                : Armut; sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01 EKİM 2014-31 MART 2015 tarihleri arasında, Elma ; sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01 EKİM 2014 -31 MAYIS 2015 tarihleri arasında, Ayva ; sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01 KASIM 2014 -31 MART 2015 tarihleri arasında, Havuç ; sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01 EKİM 2014 -31 MAYIS 2015 tarihleri arasında tebligat esaslarına göre günlük ihtiyaçlar nispetinde teslim edilecektir (Sözleşmenin imzalanması bu tarihten sonra olduğu taktirde, sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk iş günü başlama tarihi kabul edilecektir.) 10.3.2.Yüklenicinin teslim programı: Taahhüt konusu mal günlük (Birliğin bir iki, üç günlük, bir haftalık veya daha uzun sürelik ihtiyaçları için, birlik tarafından belirlenecek aylık tebligat programına göre) ihtiyaçlar nispetinde Tşn. (Tük.) 206 Mal Saymanlığı depolarına her gün 11:00 e kadar teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer              : 70 inci Mknz.P.Tug.İha.Koms.Bşk.lığı/MARDİN
b)Tarihi ye saati             : 25.09.2014 -10:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi:
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sana Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.  Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.  Sekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından İlk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe İlişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. iş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4.  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Benzer iş olarak tüm gıda maddeleri alım ihaleleri kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.  İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı 70 inci Mknz.P.Tug.İha.Koms.Bşk.lığı/MARDjN adresinden satın alınabilir.
7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.  Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 70 inci Mknz.P.Tug.İha.Koms.Bşk.lığı/MARDİN adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.  İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Kaynak:
Basın No: