6 Kalem Patoloji Cihazları Alımı

Yayınlanma Tarihi :

6 KALEM PATOLOJİ CİHAZLARI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası            : 2014/154059
1-İdarenin
a) Adresi                : 13 MART MAHALLESİ 46. CADDE 8. SOKAK ALİ HANSOY                        PLAZA ALTI NO: 4 47100 YENİŞEHİR MARDİN                            MERKEZ/MARDİN
b) Telefon ve faks numarası        : 4822902700 – 4822902720
c) Elektronik Posta Adresi        : mardinkhb@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)            : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı        : 6 KALEM PATOLOJİ CİHAZLARI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                           bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                : Mardin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Bağlı                       Midyat Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi                : * Malzemeler tek parti halinde işe başlandıktan 15 (OnBeş )                       iş gün içinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer            : Mardin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 13 Mart                       Mah. 46.Cadde 8.Sokak No:4 Satınalma Bölümü
b) Tarihi ve saati            : 09.12.2014 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
*Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, aday veya isteklilerin T.C ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na ( TİTUBB) kayıt veya bildirimi ibraz etmeleri istenecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
*Hizmet süresince cihaz 2 yıl bakım onarım yedek parça dahil ve 10 yılda ücret karşılığında yedek parça temini ve Garanti belgesi sunulacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
* İhaleye teklif veren firmalar, teklif ettikleri cihaza ait teknik orjinal döküman. katolog türkçe olarak sunulacaktır. Dökümanın Yabancı dil olması halinde noterden tukçeye çevrilecektir. Teknik şartnameye uygunluğunu gösteren cihazın maddeleri  katolog üzerinde işaretlemesi yapılacaktır. İhale komisyonu gerekli gördüğü taktirde demostrasyon talebinde bulunacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mardin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 13 Mart Mah. 46.Cadde 8.Sokak No:4 Satınalma Bölümü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mardin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 13 Mart Mah. 46.Cadde 8.Sokak No:4 Satınalma Bölümü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın No: