Eskikale Yeşil Kuşak Uygulama Projesi hizmet alımı

Yayınlanma Tarihi :

Eskikale Yeşil Kuşak Uygulama Projesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                            : 2014/126273
1-İdarenin
a)  Adresi                 : AKBAYIR  MAH AKBAYIR KÜME EVLERİ 1010 SOK.                           KARAKÖPRÜ 1 63100 ŞANLIURFA MERKEZ/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası         : 4143479331 – 4143479326
c)  Elektronik Posta Adresi         : sanliurfaobm@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi                 : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı         : 6,72 Ha Yangın Emniyet yolu yapılması, 23,59 Ha ikili riper                       ile alt toprak işlemesi, 85.866 adet Ekskavatör ile ocaklar                       halinde toprak işleme, 9.756 adet Ekskavatör kırıcı ile dikim                       çukuru oluşturulması ve 12,67 Km dikenli tel çit ihatası işi.                       Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                              bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer             : Mardin ili Artuklu ilçesi Eskikale Yeşil Kuşak Uygulama                           Projesi
c)  Süresi                 : İşe başlama tarihinden itibaren 35(Otuzbeş) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer             : Mardin Orman İşletme Müdürlüğü Kızıltepe Cd. No:2                            Artuklu/Mardin
b) Tarihi ve saati             : 24.10.2014 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1.  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5  İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.  İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.  Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1 Adet en az 24 HP gücünde Aks genişliği 170 cm Ekskavatör, 1Adet 160-230 HP gücündeki paletli traktöre arkadan bağlı 2 li riper
1 adet 25-30 tonluk paletli ekskavatör ve kırıcı ekipmanı
Sözleşme esnasında temin edilecektir
4.4.  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Makina ile arazi hazırlığı yapılan Ağaçlandırma, Rehabilitasyon, Erozyon Kontrol İşleri ayrı ayrı benzer işler olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.  İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kızıltepe Cd. No:2 Mardin Orman İşletme Müdürlüğü Artuklu/MARDİN adresinden satın alınabilir.
7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.  Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mardin Orman İşletme Müdürlüğü Kızıltepe Cd. No:2 Artuklu / Mardin adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.  İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır,
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.   İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 55 (Ellibeş) takvim günüdür.
12.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın No: