Kamulaştırma İlanı

Yayınlanma Tarihi :

1-KAMULAŞTIRMAYI YAPACAK DAVACI İDARE:
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2- TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU İL-İLÇE; MARDİN ARTUKLU
3- Mahkeme esas numarası sırasına göre kamulaştırılan taşınmazların tapuda kayıtlı olduğu parsel-mevkii-pafta-ada-vasıf ve yüzölçümleri-malikleri:
Esas no Mah/Köy Mevkii Ada Parsel Vasıf Yüzölçümü Malikler
2015/89 Diyarbakır Mah 562 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27 9.170 m2 Dükkan Arsa, SÜHEYL MEVLÜT İLEK
4-) İlan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı davalı ve taşınmaz maliklerinin İdari Yargı’da (Mardin İdare Mahkemesi) iptal veya aynı süre içerisinde Adli Yargı’da (Mardin Asliye Hukuk Mahkemesi) maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, husumetin MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLlĞI’na yönlendirilmesi gerektiği,
5-) 4 nolu karar gereğince yasal süre içerisinde iptal veya düzeltim davası açılmadığı, açıldığının belgelendirilip yürütmenin durdurulması kararı alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırma yapan idare adına taşınmazların tesciline karar verileceği,
6-) Tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Mardin Vakıflar Bankası Şubesinde hak sahibi davalı taşınmaz malikleri adına açılan hesaba yatırılacağı,
7-) Davalıların kamulaştırmaya karşı tüm savunma ve delillerini davanın tebliğinden itibaren 10 (on) günlük süre içerisinde mahkememize bildirilmesi hususları ilan ve ihtar olunur. 05/03/2015

Basın No: