MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Yayınlanma Tarihi :

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mart 2015 Perşembe günü saat 11:00’ de Savur Yolu 6. Km Mardin adresindeki şirket merkezinde yapılacak ve karara bağlamak üzere aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’den (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına kimlik göstererek fiziken katılırlar.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, pay sahipleri elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılacak ortaklarımızın veya temsilcilerinin MKK, e-MKK Bilgi Portalına kaydolması, iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan ortaklarımız veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Toplantıya katılım yöntemine ilişkin daha önce yapılmış olan kaydın genel kuruldan bir gün önce saat 21.00’e kadar değiştirilmesi mümkündür. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacakların toplantı günü Elektronik Hazır Bulunanlar Listesini imzalaması gerekmektedir. Bu işlem toplantı saatinden bir saat öncesinden başlamak üzere beş dakika kalıncaya kadar yapılabileceğinden süreye dikkat edilmelidir. Genel Kurula elektronik ortamda katılıma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun web sitesinde (https://www.mkk.com.tr)  yer almaktadır.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-30.1) sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması” Tebliği”nde öngörülen ilişikteki vekalet formu örneğini Şirket Merkezi veya www.mardincimento.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin ederek usulüne uygun olarak düzenlemeleri ve vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylanmış veya noterce onaylı imza sirkülerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, 2014 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, ortaklık yapısı, ortaklığın 2014 yılında gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri, yönetim kurulu üyelerinin azil ve değiştirme gerekçeleri, pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri ile bu taleplerin kabul görmemesi halinde ret gerekçeleri ve yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri merkezimizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ile www.mardincimento.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.Genel Kurul Toplantısı’na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla;

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

 

 1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
 2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
 3. 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
 4. 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
 5. 2014 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
 6. 2014 hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
 7. Şirket kar dağıtım politikası değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
 8. 2014 hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
 9. Süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçimin görüşülerek karara bağlanması,
 10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
 11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
 12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
 13. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
 14. 2014 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,
 15. Kapanış.

 

 

 

 

 

 

Ek 1 :  Vekaletname örneği

Ek 2 :  Kar Dağıtım Politikası

 

EK-1

VEKALETNAME

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş

 

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş’nin 12 Mart 2015 Perşembe günü, saat 11:00’de Savur Yolu 6. Km Mardin adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ……………………………………………………..’yi vekil tayin ediyorum.

 

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

 

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 

 1. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

 

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

 1. a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 3. c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

 

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

 

Gündem Maddeleri (*)Kabul Red Muhalefet Şerhi
1.
2.
3.

 

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

 

 1. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

 

 1. a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
 3. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

 

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

 

 1. B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

 

 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
 2. a) Tertip ve serisi:*
 3. b) Numarası/Grubu:**
 4. c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

 1. d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 2. e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

 

 1. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

 

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 

 

İMZASI

EK-2

 

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

 

Şirket, prensip olarak, geçerli olan mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, finansal kaldıraç oranlarının ve yatırım / finansman ihtiyaçları ile piyasa öngörüleri dahil ileriye dönük serbest nakit yaratma beklentisinin izin verdiği ölçüde dağıtılabilir dönem karının tamamını nakit olarak dağıtma politikasını benimsemiştir. Kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

 

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu’na yetki verilerek, mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle, ilgili takvim yılının 15 Aralık tarihine kadar ödenir.

 

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.

 

 

 

Basın No: