Mardin Emniyet Müdürlüğü 2015 Yılı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Personeli ile birlikte görev ve harekata katılan personel için 22400 öğün hazır yemek veya eşdeğerinde kumanya hizmet alımı

Yayınlanma Tarihi :

Mardin Emniyet Müdürlüğü 2015 Yılı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Personeli ile birlikte görev ve harekata katılan personel için 22400 öğün hazır yemek veya eşdeğerinde kumanya hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık İhale usulü ile İhale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/263
1-İdarenin
a) Adresi : 13 MART MAHALLESİ EMNİYET CADDESİ 0 47100 YENİŞEHİR MARDİN MERKEZ/MARDİN
b) Telefon ve faks numarası : 4822122450 – 4822121667
c) Elektronik Posta Adresi : mardinozk@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhaIe konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2000 Kalorilik 22400 Öğün Hazır yemek veya eşdeğerinde kumanya
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 1- Mardin Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Hizmet Binası, 2- Ek görevler nedeniyle personelin şube dışında bulunması durumunda, idare tarafından yükleniciye bildirilecek yer/yerler.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 10(on) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Mardin İI Emniyet Müdürlüğü KOM Şube müdürlüğü Toplantı Salonu (13 Mart Mahallesi Emniyet Caddesi Mardin Emniyet Müdürlüğü Yenişehir/MARDİN)
b) Tarihi ve saati : 27.01.2015 -10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4,1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi:
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil izin, ruhsat vb. belgeler,
İhaleye teklif veren istekliler; Yetkili Kurum tarafından, aday veya istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu hizmetin veya hizmetlerin faaliyet konusu olarak belirlendiği, ihale tarihinde geçerli olan Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası), Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi veya bu belgelerin yerine geçen belgelerden birisinin aslı veya noter tasdikli suretini ihale teklif zarfı ile birlikte sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Özel veya kamu kurumlarına her türlü sıcak yemek hizmet alım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mardin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine ihale doküman bedelinin yatırıldığına dair vezne alındı makbuzu karşılığında, Mardin Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliginden adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanımnı satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Mardin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu (13 Mart Mahallesi Emniyet Caddesi Mardin Emniyet Müdürlüğü Yenişehir/MARDİN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın No: