Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) 45 Kg’lık tüp halinde alımı

Yayınlanma Tarihi :

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) SATIN ALINACAKTIR
70 MKNZ.P.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) 45 Kg’lık tüp halinde alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/164328
1. İdarenin
a) Adresi : İSTASYON MAHALLESİ 1 NCİ CAD.1 47066 MARDİN
Merkez/MARDİN
b) Telefon ve faks numarası : 4822151955-4822152832
c) Elektronik Posta Adresi : Elektronik posta yoluyla bildirim öngörülmemiştir.
ç) İhale dokümanının görülebilecek
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2. İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 73.350 Kg. Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG). Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Alım konusu mal 70 inci Mknz.P.Tug.K.lığı (Mardin); a. LYM. A. liği depoları/MARDİN b. 3 üncü Hd.Tb.K.lığı / ŞENYURT c. 2 nci Hd.Tb.K.lığı/ NUSAYBİN olmak üzere yüklenici tarafından temin edilecek araçlar ile teslim edilecektir. Yüklenici getirdiği malları, muayenesinin LYM.A.liği depolarında yapılmasını müteakip dökümü yapılan yerlere, birliklerin Mut.Nöb.Astsb. veya iaşe İkm.Astsb.ları refakatinde götürecektir.
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalandığı tarih aynı zamanda yükleniciye işe başlama talimatının tebliğ edildiği ve işin başlama tarihi olarak kabul edilecektir. 10.3.2. Taahhüt edilen mal (Lpg.) sözleşmenin imzalanmasını müteakip sözleşme süresince Tşn.(Tük.) Mlz.206 Yiy.Mal Say.lığının aylık olarak düzenleyeceği tebligatlara göre günlük ihtiyaç nispetinde teslim edilecektir. 10.3.3.Yüklenicinin teslim programı: Taahhüt konusu mal günlük (Birliğin bir, iki, üç günlük, bir haftalık veya daha uzun sürelik ihtiyaçları için, birlik tarafından belirlenecek aylık tebligat programına göre) ihtiyaçlar nispetinde Tşn. (Tük.) 206 Mal Saymanlığı depolarına her gün 11:00 e kadar teslim edilecektir.
3 İhalenin
a) Yapılacağı yer : 70 inci Mknz.P.Tug.İha.Koms.Bşk.lığı/MARDİN
b) Tarihi ve saati : 30.12.2014-10:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği gereği Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış ve geçerliliği devam eden LPG Dağıtıcı Lisansını veya ilgili mevzuata göre eşdeğer belgeyi ihale aşamasında ihale komisyonuna verecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi, isteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir, isteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a. İhaleye istekli üretici/imalatçı firma veya yetkili satıcılar katılabilecektir. Bu idari şartnamede istenen belgelere sahip üretici/imalatçı firmaların ürününü satmaya ve belgelerini kullanmaya yetki verdiği firmalar da ihaleye katılabilecektir. Bu yetki belgelerinin aslı veya yurt içi üretici/imalatçı firmalar için aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri, yurt dışı üretici/imalatçı firmalar için ise ilgili ülkedeki T.C. Elçilik/konsolosluk onaylı veya Apostille kaşeli olanları ihale komisyonuna verilecektir. Yetki veren üretici/imalatçı firmanın imza sirküsü de yetki belgesi ile birlikte verilecektir.

b. İstekli yetkili satıcılar, yetki veren üretici firmanın birden fazla marka ürüne sahip olması durumunda; her bir marka için ayrı ayrı olmak üzere istenen belgeleri teklifleri dahilinde teslim edebilirler. İstekli yetkili satıcılar, birden fazla üretici firmanın yetkili satıcısı olmaları durumunda; her bir firma için ayrı ayrı olmak üzere istenilen belgeleri teklifleri dahilinde teslim edebilirler.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı 70 inci Mknz.P.Tug.İha.Koms.Bşk.lığı/MARDİN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 70 inci Mknz.P.Tug.İha.Koms.Bşk.lığı/MARDİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  Basın No: 752

Basın No: