DOLAR32,2220% 0.03
EURO35,0319% 0.03
STERLIN40,9737% 0.15
FRANG35,4210% 0.03
ALTIN2.511,06% 0,41
BITCOIN67.653,741.297
Muhammed GülTÜM YAZILARI

Kendimizi Ne Kadar Tanıyoruz?

Yayınlanma Tarihi : Google News
Kendimizi Ne Kadar Tanıyoruz?

Bir insanın kendisini tanıması son derece önemli bir konudur. Bizi en iyi tanıtan elbette yaratandır. O da bizi Kur’an-ı Kerim’de tanıtmıştır.

Allah bizi üç ayrı vücutla var ettiğini söylüyor. Her ne kadar insanların büyük bir kısmı iki vücudumuzun var olduğunu söylese de Allahû Teâla farklı söylemiştir. Evvela yaratılan bir fizik vücudumuz vardır.

 

15/HİCR-26: Ve le kad halaknel insâne min salsâlin min hamein mesnûn(mesnûnin).

Andolsun ki; Biz insanı, “hamein mesnûn olan salsalinden” (standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden) yarattık.

 

Salsalin adı verilen hemein mesnundan yaratılmıştır fizik vücudumuz. Başka bir ayette Allahû Teâla bizi topraktan yarattığını söylüyor.

 

22/HACC-5: Yâ eyyuhen nâsu in kuntum fî raybin minel ba’si fe innâ halaknâkum min turâbin summe min nutfetin summe min alakatin summe min mudgatin muhallekatin ve gayri muhallekatin li nubeyyine lekum, ve nukırru fîl erhâmi mâ neşâu ilâ ecelin musemmen summe nuhricukum tıflen summe li teblugû eşuddekum ve minkum men yuteveffâ ve minkum men yuraddu ilâ erzelil umuri li keylâ ya’leme min ba’di ilmin şey’â(şey’an), ve terel arda hâmideten fe izâ enzelnâ aleyhel mâehtezzet ve rabet ve enbetet min kulli zevcin behîc(behîcin).

Ey insanlar! Eğer beas edilmekten (tekrar diriltilmekten) şüphe içinde iseniz… Oysa muhakkak ki Biz sizi, size beyan edelim (açıklayalım) diye (önce) topraktan (inorganik ve organik maddelerden), sonra bir nutfeden (bir damladan), sonra bir alakadan (rahim duvarına bir noktadan bağlı duran embriyodan), sonra şekillendirilmiş ve şekillendirilmemiş (bir çiğnemlik et görünümünde) mudgadan yarattık. Ve (sizi), dilediğimiz süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi, ergenlik çağına ulaşmak üzere bebek olarak çıkarırız. Ve sizden bir kısmınız vefat ettirilir. Ve sizden bir kısmınız, sonradan ilimden bir şey bilemez hale gelsin diye ömrünün ihtiyarlık çağına döndürülür. Ve arzı (yeryüzünü) kurumuş görürsün. Fakat ona su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır ve bütün güzel çiftlerden bitkiler yetiştirir.

 

Buradaki fizik vücut için “yaratma” fiili kullanılmıştır.

Allah daha sonra nefsimizi “sevva” ederek fizik vücudun içine yerleştirmiştir.

 

91/ŞEMS-7: Ve nefsin ve mâ sevvâhâ.

Nefse ve onu (7 kademede ahsene dönüşecek şekilde) sevva edene (dizayn edene) (andolsun).

 

Burada yaratma fiili kullanılmamış şekillendirme, dizayn etme fiili olan “sevva” fiili kullanılmıştır. Nefsimizin mahiyetinde hep negatif unsurlar vardır. Nefsimiz daima bizden şer fiiller ister.

 

12/YÛSUF-53: Ve mâ uberriu nefsî, innen nefse le emmâretun bis sûı illâ mâ rahime rabbî, inne rabbî gafûrun rahîm(rahîmun).

Ve ben, nefsimi ibra edemem (temize çıkaramam). Muhakkak ki nefs, mutlaka sui olanı (şerri, kötülüğü) emreder. Rabbimin Rahîm esmasıyla tecelli ettiği (nefsler) hariç. Muhakkak ki Rabbim, mağfiret edendir (günahları sevaba çevirendir). Rahîm’dir (rahmet nurunu gönderen ve merhamet edendir).

 

Ve bu nefsin tezkiye ve tasfiye edilmesi üzerimize farz kılınmıştır.

 

5/MÂİDE-105: Yâ eyyuhellezîne âmenû aleykum enfusekum, lâ yadurrukum men dalle izehtedeytum ilâllâhi merciukum cemîân fe yunebbiukum bimâ kuntum ta’melûn(ta’melûne).

Ey âmenû olanlar! Nefsleriniz, üzerinizedir (nefsinizin sorumluluğu üzerinize borçtur). Siz hidayette iseniz, dalâletteki bir kimse size bir zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah’adır. O zaman yapmış olduğunuz şeyleri size haber verecek

 

Nefsini tezkiye edenler böylelikle Allah’a ulaşırlar ( ruh ulaşır).

 

35/FÂTIR-18: Ve lâ tezirû vâziretun vizre uhrâ, ve in ted’u muskaletun ilâ himlihâ lâ yuhmel minhu şey’un ve lev kâne zâ kurbâ, innemâ tunzirullezîne yahşevne rabbehum bil gaybi ve ekâmûs salâh(salâte), ve men tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsih(nefsihî), ve ilâllâhil masîr(masîru).

Ve yük taşıyan birisi (bir günahkâr) başka birinin yükünü (günahını) yüklenmez. Eğer ağır yüklü kimse, onu (günahlarını) yüklenmeye (başkasını) çağırsa bile ondan hiçbir şey yükletilmez, onun yakını olsa dahi. Sen ancak gaybte Rabbine huşû duyanları ve namazı ikame edenleri uyarırsın. Ve kim tezkiye olursa (nefsini tezkiye ederse), o taktirde bunu sadece kendi nefsi için yapar. Ve dönüş (varış) Allah’adır (Nefs tezkiyesi ile ruh Allah’a döner, ulaşır).

 

Üçüncü vücudumuz ise ruhtur. Allah Teala ruhu vücudun içine üflediğini ve bunun kendi ruhundan olduğunu söylüyor.

 

32/SECDE-9: Summe sevvâhu ve nefeha fîhi min rûhihî ve ceale lekumus sem’a vel ebsâre vel ef’ideh(efidete), kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne).

Sonra (Allah), onu dizayn etti ve onun içine (vechin, fizik vücudun içine) ruhundan üfürdü ve sizler için sem’î (işitme hassası), basar (görme hassası) ve fuad (idrak etme hassası) kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz

 

Ruh, Allah’ın zatından bize üflendiği için temizdir, günaha iştirak etmez. En mükemmel şekilde bize verilmiştir. Bu ruhun bir özelliği ise dünya hayatını yaşarken Allah’a ulaştırılmasıdır. Allahû Teâla bize üflemiş olduğu ruhun kendisine ait olduğunu, dünya hayatını yaşarken ona tekrar döndürülmesini emretmektedir.

 

89/FECR-28: İrciî ilâ rabbiki râdıyeten mardıyyeh(mardıyyeten).

Rabbine dön (Allah’tan) razı olarak ve Allah’ın rızasını kazanmış olarak!

 

Allah, ruhun emanet olduğunu söylüyor.

 

33/AHZÂB-72: İnnâ aradnel emânete ales semâvâti vel ardı vel cibâli fe ebeyne en yahmilnehâ ve eşfakne minhâ ve hamelehal insân(insânu), innehu kâne zalûmen cehûlâ(cehûlen).

Muhakkak ki Biz, emaneti göklere, arza ve dağlara arz ettik (sunduk, teklif ettik). Onu yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular. Ve insan onu yüklendi. Muhakkak ki o (nefs), çok zalimdir, çok cahildir.

 

Diğer emanetlerde olduğu gibi ruhun da ehline yani Allah’a teslim edilmesi emredilmiş.

 

4/NİSÂ-58: İnnallâhe ye’murukum en tueddûl emânâti ilâ ehlihâ ve izâ hakemtum beynen nâsi en tahkumû bil adl(adli), innallâhe niımmâ yeızukum bih(bihî), innallâhe kâne semîan basîrâ(basîran).

Muhakkak ki Allah, emanetleri sahibine teslim etmenizi ve insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Muhakkak ki Allah, onunla (bununla) size ne güzel öğüt veriyor. Ve muhakkak ki Allah, en iyi işiten ve en iyi görendir.

 

Ruhunu Allah’a ulaştırarak Allah’a dönenlerden bahsedilmektedir.

 

23/MU’MİNÛN-60: Vellezîne yu’tûne mâ âtev ve kulûbuhum veciletun ennehum ilâ rabbihim râciûn(râciûne).

Ve onlar vereceklerini verirler. Onlar, Rab’lerine geri dönenler (ulaşanlar) olduğundan onların kalpleri titrer.

 

Bu kişiler Allah’a ermişlerdir. Erenlerdendir. Ruhen Allah’a ulaşmış ve Allah’a ermişlerdir. Bu şekilde Allah’ın dostluğunu kazanmışlardır. Bazıları ise Allah’a dönmek istemezler.

 

2/BAKARA-18: Summun bukmun umyun fe hum lâ yerciûn(yerciûne).

Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Artık onlar dönemezler.

 

Onlar Allah’a dönmezler ama Allah’a döndürürler. O halde üç vücudumuzdan bir tanesi olan ruh biz dünyada iken mutlaka sahibi olan Allah’a ulaştırılıp teslim edilmesi üzerimize bir çok ayeti kerime de farz kılınmıştır. Kim ruhunu Allah’a ulaştırmayı kalben dilemişse o kişi  takva sahibi olmuştur yani Allah‘ın yoluna girmiştir. Allah‘ın yoluna giren ise mümin olarak vasıflandırır. Müminlerin ise gideceği yer cennettir.

 

40/MU’MİN-40: Men amile seyyieten fe lâ yuczâ illâ mislehâ, ve men amile sâlihan min zekerin ev unsâ ve huve mu’minun fe ulâike yedhulûnel cennete yurzekûne fîhâ bi gayri hisâb(hisâbin).

Kim seyyiat (şerr, derecat düşürücü ameller) işlerse mislinden daha fazla cezalandırılmaz. Kadınlardan veya erkeklerden kim amilüssalihat (nefsi ıslâh edici ameller, nefs tezkiyesi) yaparsa işte onlar, (îmânı artan) mü’minlerdir. Onlar, cennete konulacak ve hesapsız rızıklandırılacaktır.

 

Hepinizin Allah’a ulaşmayı dileyerek ermiş evliyadan olmanız dileğiyle,

Allah ile kalın, mutlu kalın.