Mardin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden

Yayınlanma Tarihi :

Satışı Yapılacak Taşınmazların;
Sıra
No İli/İlçesi/Mahallesi ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ
(M2) HAZİNE
HİSSESİ CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ GEÇİCİ
TEMİNAT
TUTARI İHALE TARİHİ VE SAATİ
1 Mardin/Artuklu/Acar Mahallesi – 172 6.256,42 Tam Arsa 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde Konut Alanı olarak ayrılmıştır. 1.801.912,00 TL 180.191,20 TL 17/02/2015/09:00
2 Mardin/Artuklu/Acar Mahallesi – 173 2.194,09 Tam Arsa 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde Konut Alanı olarak ayrılmıştır. 561.700,00 TL 56.170,00 TL 17/02/2015//09:30
3 Mardin/Artuklu/Acar Mahallesi – 174 7.546,25 Tam Arsa 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde Konut Alanı olarak ayrılmıştır. 2.173.320,00 TL 217.332,00 TL 17/02/2015/10:00
4 Mardin/Artuklu/Acar Mahallesi – 175 858,58 Tam Arsa 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde Konut Alanı olarak ayrılmıştır. 206.100,00 TL 20.610,00 TL 17/02/2015//10:30
5 Mardin/Artuklu/Acar Mahallesi – 176 4.091,04 Tam Arsa 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde Konut Alanı olarak ayrılmıştır. 981.850,00 TL 98.185,00 TL 17/02/2015/11:00
6 Mardin/Artuklu/Acar Mahallesi – 177 1.018,43 Tam Arsa 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde Konut Alanı olarak ayrılmıştır. 244.425,00 TL 24.442,50 TL 17/02/2015//11:30
7 Mardin/Artuklu/Acar Mahallesi – 178 3.149,77 Tam Arsa 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde Konut Alanı olarak ayrılmıştır. 755.945,00 TL 75.594,50 TL 1702/2015/13:30
8 Mardin/Artuklu/Acar Mahallesi – 179 4.692,34 Tam Arsa 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde Konut Alanı olarak ayrılmıştır. 1.501.550,00 TL 150.155,00 TL 17/02/2015//14:00
9 Mardin/Artuklu/Acar Mahallesi – 180 4.615,11 Tam Arsa 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde Konut Alanı olarak ayrılmıştır. 1.476.975,00 TL 147.697,50 TL 17/02/2015/14:30
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Yasanın 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif usulü ile yapılacaktır.
2- İhale Mardin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Defterdarlık Binası 6. kat) toplanacak Komisyon eliyle, 1. maddede belirtilen usul ile yukarıdaki her bir satırda gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminat; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
c) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri

d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıt bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.
4-İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Mardin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
5-Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mal, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
6-Taşınmaz malın bedelinin taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise iki yılda ve taksitlerle kanuni faiz ile birlikte ödenebilir.
7-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
8-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
9-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr, www.mardin.gov.tr ve www.mardindefterdarliği.gov.tr internet adreslerinde görülebilir.

İlan Olunur.

Basın No: