Toprak İşleme Ve Arazi Hazırlığı Hizmeti Alınacaktır

Yayınlanma Tarihi :

Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğü Mardin Orman Fidanlık Şefliğinin 2015 yılı fidan üretim projesi kapsamında, Tüp doldurma, Yastık yapımı, Tohum ekimi, fidan repikajı, fidan sökümü , yükleme, harç hazırlığı ve bakım İşleri hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/5167
1-İdarenin
a) Adresi : Dönümlü Mahallesi Silvan Bulvarı No:125 – YENİŞEHİR / DİYARBAKIR YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122625403 – 4122624536
c) Elektronik Posta Adresi : cemaleseragm@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 19 Kalem Hizmet Alımı (Mardin Fidanlık Şefliğinin 2015 yılı fidan üretim projesi kapsamında, Tüp doldurma, Yastık yapımı, Tohum ekimi, fidan repikajı, fidan sökümü , yükleme harç hazırlığı ve bakım İşleri )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Mardin Orman Fidanlık Şefliği Fidan Üretim Sahası
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 90(DOKSAN) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Dönümlü Mahallesi Silvan Bulvarı No:125 Yenişehir DİYARBAKIR
b) Tarihi ve saati : 13.02.2015 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda sayısı ve unvanları ile özellikleri belirtilen serbest meslek mensubunu iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır.
Teknik elemanın 29.06.2006 tarih ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği hakkında Kanunda ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen serbest meslek mensubu Orman Yüksek Mühendisi veya Orman Mühendisi olması, Orman Mühendisleri Odasınca düzenlenen serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesine sahip olması, bu belgede ihale konusu işin serbest meslek mensubunun uzmanlık alanları içinde bulunduğunun belirtilmesi,Serbest Meslek Mensupluğu ruhsat belgesi vize cetvelive Serbest Meslek Mensupluğu oda kayıt belgesi, bu belgede ihale konusu işin adı belirtilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen Teknik Elemanla ilgili istenen belgeler ihale zarfında sunması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Makine ve işçi gücüyle yapılan her türlü ağaçlandırma,erozyon kontrolü,toprak muhafaza,suni tensil,rehabilitasyon,fidan üretimi,fidan dikimi ve bakım işleri ile bunların etüt proje işleri birbirlerinin benzeri iş olarak kabul edilir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DİYARBAKIR ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DİYARBAKIR ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın No: